Kancelaria prawna | Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Pietrzela | Jak zgłosić wierzytelność w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

W postępowaniu upadłościowym odzyskiwanie długu od dłużnika nie spoczywa wyłącznie na syndyku, ale także na wierzycielach, którzy są zobowiązani do zgłoszenia mu wierzytelności, jeżeli zależy im na ich zaspokojeniu. W niniejszym wpisie odpowiadamy na pytanie jak wierzyciele mogą zgłosić wierzytelności w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ).

Jakie informacje znajdziemy w KRZ?

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się syndykowi masy upadłości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, za pomocą formularza zgłoszenia wierzytelności udostępnionego w KRZ.

Przedmiotowy rejestr ujawnia dane dotyczące osób, wobec których:

 • są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe oraz postępowania w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna i została ona umorzona z powodu jej bezskuteczności;
 • toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa, powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

W jakiej formie zgłosić wierzytelności do KRZ?

Zgłoszenia wierzytelności w Krajowym Rejestrze Zadłużonych dokonuje się we wszystkich postępowaniach, które zostały wszczęte po 1 grudnia 2021 r.

Pisemnego zgłoszenia wierzytelności mogą dokonać ci wierzyciele, którym przysługują należności:

 • ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika;
 • należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

Te osoby mogą wnosić pisma procesowe oraz dokumenty z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

Jak zgłosić wierzytelności w KRZ?

Krajowy Rejestr Zadłużonych dostępny jest pod adresem internetowym.

Aby dokonać zgłoszenia wierzytelności w Krajowym Rejestrze Zadłużonych należy zarejestrować się w Portalu Użytkowników Zarejestrowanych wykorzystując swój profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Złożenie wniosku jest możliwe tylko dla osób posiadających aktywne konto w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Następnie, należy zalogować się do Portalu Użytkowników Zarejestrowanych, wybrać ikonę „Nowy wniosek” i w „Katalogu dokumentów” odszukać „Zgłoszenie wierzytelności”, który to formularz należy uzupełnić po wpisaniu sygnatury postępowania.

Wśród dostępnych formularzy w „Katalogu dokumentów” należy wybrać zgłoszenie wierzytelności w upadłości przedsiębiorcy lub zgłoszenie wierzytelności w upadłości konsumenckiej. Zgłoszenia wierzytelności może w imieniu wierzyciela dokonać profesjonalny pełnomocnik procesowy. Wniosek on-line należy podpisać i wysłać, a następnie zostanie przekazany do dalszego procedowania w systemie KRZ do syndyka, który prowadzi w postępowaniu akta zgłoszeń wierzytelności.

Formularz „Zgłoszenie wierzytelności”

W samym formularzu „Zgłoszenie wierzytelności” wierzyciel jest zobowiązany wskazać poniższe dane (co ważne, w przypadku zgłoszenia wierzytelności przez pełnomocnika procesowego należy podać jego dane, w tym jego dane kontaktowe oraz adres korespondencyjny):

 1. imię i nazwisko albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację oraz firmę, pod którą działa wierzyciel będący przedsiębiorcą, miejsce zamieszkania albo siedzibę, dane kontaktowe;
 2. adres korespondencyjny oraz NIP, jeżeli taki posiada;
 3. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
 4. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności, przy czym nie trzeba załączać dokumentów, z których wynika dana wierzytelność (jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność, natomiast w przypadku gdy zgłoszona wierzytelność nie znajduje potwierdzenia w księgach rachunkowych lub innych dokumentach upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach, syndyk masy upadłości wzywa wierzyciela do złożenia w terminie tygodnia dokumentów wskazanych w zgłoszeniu wierzytelności pod rygorem odmowy uznania wierzytelności);
 5. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
 6. zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
 7. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
 8. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;
 9. numer rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli taki posiada, wraz z nazwą banku.

Koszt zgłoszenia wierzytelności w KRZ

Samo zgłoszenie wierzytelności jest wolne od opłat, pod warunkiem dokonania go w terminie wyznaczonym przez sąd upadłościowy w postanowieniu o ogłoszenie upadłości.

Dokonanie zgłoszenia po terminie skutkuje zapłatą przez wierzyciela zryczałtowanej kwoty kosztów postępowania upadłościowego, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, chyba że zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie.

 

CategoryAktualności
Jacek Pietrzela - Kancelaria, logo