Popularne w ostatnim czasie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości przez konsumenta nie są jedyną drogą uregulowania trudnej sytuacji finansowej w jakiej znalazł się dłużnik. Zanim dojdzie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, w wypadku przede wszystkim utraty płynności finansowej, konsument może wystąpić o wszczęcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, które jest nazywane również…

W postępowaniu upadłościowym odzyskiwanie długu od dłużnika nie spoczywa wyłącznie na syndyku, ale także na wierzycielach, którzy są zobowiązani do zgłoszenia mu wierzytelności, jeżeli zależy im na ich zaspokojeniu. W niniejszym wpisie odpowiadamy na pytanie jak wierzyciele mogą zgłosić wierzytelności w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Jakie informacje znajdziemy w KRZ? Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się syndykowi…

W tym roku debiutowaliśmy w gronie kancelarii biorących udział w 22. edycji Rankingu Kancelarii Prawnych, przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”. Jest to wyjątkowy ranking, który co roku podkreśla osiągnięcia największych i najbardziej renomowanych kancelarii prawnych w Polsce, zwracając uwagę na liczne specjalizacje i zatrudnienie w branży. W tegorocznym zestawieniu uwzględniono prawie 330 kancelarii prawnych i 10 tysięcy…

Ogłoszenie upadłości w stosunku do dłużnika skutkuje koniecznością podjęcia działań przez syndyka, które będą zmierzały do zaspokojenia wierzycieli na późniejszym etapie postępowania upadłościowego. Czynności podjęte przez syndyka mają na celu wstępną ocenę sytuacji majątkowej dłużnika, która stanowi podstawę do dalszych decyzji co do podziału tegoż majątku. Sam podział i związana z nim kolejność zaspokojenia wierzycieli…

Z ogromną radością i dumą informujemy, że Mateusz Pyka zdał egzamin i wkrótce dołączy do grona radców prawnych! Mateusz, Twoje zaangażowanie, ciężka praca i determinacja doprowadziły Cię do tego wspaniałego osiągnięcia. Cieszymy się, że możemy wspólnie świętować Twój sukces i jesteśmy dumni, że mamy tak wybitnego specjalistę w naszych szeregach. Co więcej – od marca…

Prawo upadłościowe przyjęło zasadę, że upadłości nie można ogłosić z urzędu, choćby dłużnik funkcjonował w obrocie gospodarczym jako niewypłacalny. Upadłość dłużnika można ogłosić jedynie na wniosek uprawnionego do tego podmiotu. Przy wskazaniu podmiotów uprawnionych do wszczęcia postępowania upadłościowego pomocny jest art. 20 ustawy Prawo upadłościowe, który wskazuje na dwie grupy uprawnionych do złożenia takiego wniosku,…

Prawomocne postanowienie sądu ustalające plan spłaty wierzycieli w wielu przypadkach wieńczy postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Celem planu spłaty jest doprowadzenie do zaspokojenia roszczeń wierzycieli danego dłużnika. Czy ustalony i zatwierdzony przez sąd plan spłaty można zmienić? Jak jest ustalany plan spłaty, i czy może on ulec zmianie? Plan spłaty wierzycieli…

Skarga pauliańska, zwana także roszczeniem pauliańskim, jest rodzajem środka prawnego, który przysługuje tym wierzycielom, którym wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z ich pokrzywdzeniem osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową. Każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała…

Upadłość konsumencka jest jedną z możliwości uregulowania sytuacji finansowej dłużnika – osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna. Sam konsument nie może samodzielnie ogłosić upadłości – może to zrobić wyłącznie sąd. Procedura ogłoszenia upadłości przez konsumenta została uregulowana w ustawie Prawo upadłościowe i przewiduje co do zasady dwa etapy tegoż postępowania, które omawiamy…

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości jest obecnie jednym z najbardziej popularnych sposobów rozwiązania trudnej sytuacji finansowej, jaka pojawiła się w majątku konsumenta. Ma ono na celu umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym. Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, w wyniku którego osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które nie są w…

Page 1 of 41 2 3 4
Jacek Pietrzela - Kancelaria, logo