Upadłość konsumencka dla wielu osób jest jedynym sposobem na uporanie się z długami. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala na redukcję lub całkowicie umorzenie długów. Po ogłoszeniu upadłości zarząd nad majątkiem Dłużnika sprawuje syndyk masy upadłości. Część wynagrodzenia za pracę pozyskiwana przez upadłego może trafiać do jego masy upadłości. Ustawa gwarantuje, iż co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę trafia do rąk upadłego.

Ustawa prawo upadłościowe przewiduje dwa tryby oddłużania osób będących konsumentami. Pierwszym z nich jest procedura upadłościowa prowadzona wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Postępowanie to jest przeznaczone dla osób nieposiadających majątku, osób, których majątek jest nieznacznych rozmiarów lub gdy nadaje się on do szybkiej likwidacji. Efektem tego postępowania może być umorzenie całości lub części zobowiązań dłużnika bądź też ustalenie planu spłat zobowiązań dłużnika.

Z kolei drugą procedurą jest nowo wprowadzone postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, również zwane postępowaniem o zawarcie układu konsumenckiego. Niniejsze postępowanie jest przewidziane dla konsumentów, których możliwości zarobkowe oraz ich sytuacja zawodowa wskazują na zdolność do pokrycia kosztów postępowania o zawarcie układu oraz możliwość zawarcia i wykonania układu z wierzycielami w przyszłości. Postępowanie to prowadzi do zawarcia układu przez dłużnika z jego wierzycielami, określającego sposób, czas i stopień zaspokojenia wierzycieli, pozwalając dłużnikowi na zachowanie jego dotychczasowego majątku.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to rozwiązanie skierowane do osób, które nie są w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych. Jak ogłosić upadłość konsumencką? Na początku konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, na formularzu aktualnie dopuszczonym przez obwiązujące przepisy. W naszej kancelarii pomagamy klientom w stworzeniu takiego dokumentu, by był on kompletny i nie wymagał uzupełniania w późniejszym czasie. Pozwala to skrócić czas dopełniania formalności. Podobnie jest także w trakcie ogłaszania upadłości firmy.

Z czym wiąże się upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka ma na celu całkowite lub częściowe umorzenie długów. Zwykle konieczne jest spłacenie części zobowiązań. Sąd ustala, w jakich ratach ma to nastąpić, biorąc pod uwagę sytuację finansową danej osoby. Umorzenie całkowite następuje w nielicznych przypadkach, kiedy to sytuacja życiowa osoby zadłużonej jednoznacznie wskazuje, iż nie będzie ona w stanie dokonać jakichkolwiek spłat na rzecz swoich wierzycieli w przyszłości.

Dłużnik traci możliwość zarządzania swoim majątkiem, który przekształca się w masę upadłościową. Kwoty uzyskane z likwidacji masy upadłości służą zaspokojeniu wierzycieli upadłego oraz pokryciu kosztów postępowania upadłościowego. Syndyk zajmuje m.in. wynagrodzenie pobierane przez upadłego za świadczoną pracę, pozostawiając przy tym kwotę wolną, która zabezpiecza podstawowe potrzeby życiowe dłużnika i jego rodziny.

Co istotne, w toku postępowania upadłościowego umorzeniu nie podlegają zobowiązania z tytułu:

  • niezapłaconych alimentów ustanowionych przez sąd,
  • postępowań karnych,
  • obowiązku naprawienia szkody w ramach renty.

Nasze usługi w zakresie upadłości konsumenckiej

Nasza kancelaria zajmuje się wspieraniem klientów na każdym etapie ogłaszania upadłości konsumenckiej. Pomagamy przede wszystkim stworzyć wniosek o ogłoszenie upadłości, który spełni wymagania Sądu Upadłościowego. Reprezentujemy klienta w kontaktach z syndykiem. Czuwamy także nad prawidłowym przebiegiem postępowania upadłościowego.