Prawo upadłościowe przyjęło zasadę, że upadłości nie można ogłosić z urzędu, choćby dłużnik funkcjonował w obrocie gospodarczym jako niewypłacalny. Upadłość dłużnika można ogłosić jedynie na wniosek uprawnionego do tego podmiotu. Przy wskazaniu podmiotów uprawnionych do wszczęcia postępowania upadłościowego pomocny jest art. 20 ustawy Prawo upadłościowe, który wskazuje na dwie grupy uprawnionych do złożenia takiego wniosku,…

Prawomocne postanowienie sądu ustalające plan spłaty wierzycieli w wielu przypadkach wieńczy postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Celem planu spłaty jest doprowadzenie do zaspokojenia roszczeń wierzycieli danego dłużnika. Czy ustalony i zatwierdzony przez sąd plan spłaty można zmienić? Jak jest ustalany plan spłaty, i czy może on ulec zmianie? Plan spłaty wierzycieli…

Skarga pauliańska, zwana także roszczeniem pauliańskim, jest rodzajem środka prawnego, który przysługuje tym wierzycielom, którym wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z ich pokrzywdzeniem osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową. Każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała…

Upadłość konsumencka jest jedną z możliwości uregulowania sytuacji finansowej dłużnika – osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna. Sam konsument nie może samodzielnie ogłosić upadłości – może to zrobić wyłącznie sąd. Procedura ogłoszenia upadłości przez konsumenta została uregulowana w ustawie Prawo upadłościowe i przewiduje co do zasady dwa etapy tegoż postępowania, które omawiamy…

Page 1 of 71 2 3 7
Jacek Pietrzela - Kancelaria, logo