Upadłość to szczególny stan prawny przedsiębiorcy bądź też konsumenta, który jest wynikiem wszczęcia wobec takiego podmiotu procedury sądowej, nazywanej postępowaniem upadłościowym. Do wszczęcia tego postępowania konieczne jest złożenie wniosku przez dłużnika lub jego wierzyciela, a następnie wydanie stosownego orzeczenia przez sąd upadłościowy. Upadłość jest przewidziana dla podmiotów niewypłacalnych – nieposiadających zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Główną ideą postępowania upadłościowego jest wspólne dochodzenie roszczeń przez wszystkich wierzycieli dłużnika w postępowaniu, które prowadzi syndyk wyznaczony przez sąd upadłościowy.

Celem postępowania upadłościowego jest uzyskanie możliwie największego stopnia zaspokojenia wierzycieli, a jeśli będzie to możliwe – zachowanie przy tym przedsiębiorstwa Dłużnika.

W stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe należy prowadzić tak aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.

Jak przebiega ogłaszanie upadłości?

Ogłaszanie upadłości powinno przebiegać w ściśle określonym porządku, wskazanym przez obowiązujące przepisy. Proces rozpoczyna się od złożenia wniosku do właściwego Sądu Upadłościowego. Powinien on zawierać informacje o dłużniku, jego zobowiązaniach i aktualnej sytuacji finansowej, wraz ze szczegółowym wskazaniem składników jego majątku.

Upadłość a majątek osoby zadłużonej

Osoba po ogłoszeniu upadłości traci prawo do samodzielnego zarządzania swoim majątkiem. Zarząd nad majątkiem obejmuje syndyk, który zajmuje się sprzedażą majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Pieniądze pozyskane z likwidacji masy upadłości zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań objętych postępowaniem.

Postępowanie upadłościowe jest jednak przeprowadzane w taki sposób, by pozostawić osobie zadłużonej minimalną kwotę niezbędną do zaspokojenia potrzeb życiowych. Pozostała część majątku jest przeznaczona do pokrycia zobowiązań. Ostateczną decyzję w przedmiocie umorzenia całości lub części zobowiązań podejmuje Sąd Upadłościowy, analizując sytuację osoby prywatnej czy przedsiębiorstwa w trakcie upadłości.

Pomoc w postępowaniu upadłościowym

Nasza kancelaria oferuje szeroki zakres usług w zakresie prawa upadłościowego. Zajmujemy się analizą kondycji finansowej przedsiębiorcy, przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości, pomagamy w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku. Opracowujemy wnioski o przygotowaną likwidację tzw. pre-pack. Zapewniamy reprezentację dłużnika zarówno w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, jak i w trakcie samego postępowania upadłościowego. Sporządzamy wszelkie niezbędne pisma procesowe w toku postępowania, reprezentujemy naszego klienta w kontaktach z syndykiem, jak i w trakcie rozpraw sądowych. Czuwamy nad poprawnym przebiegiem procesu likwidacji majątku dłużnika. Reprezentujemy wierzycieli w toku postępowania upadłościowego dłużnika, w tym sporządzamy zgłoszenie wierzytelności, sprzeciw do listy wierzytelności oraz inne pisma procesowe.

Działamy na rzecz klientów z całej Polski. Pomagamy zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorcom. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat naszej działalności zapraszamy do kontaktu

restrukturyzacja zobowiązań Gliwice