Upadłość

Upadłość to szczególny stan prawny przedsiębiorcy bądź też konsumenta, który jest wynikiem wszczęcia wobec takiego podmiotu procedury sądowej, nazywanej postępowaniem upadłościowym. Do wszczęcia tego postępowania koniecznym jest złożenie wniosku przez dłużnika lub jego wierzyciela, a następnie wydanie stosownego orzeczenia przez sąd upadłościowy. Upadłość jest przewidziana dla podmiotów niewypłacalnych – nieposiadających zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Główną ideą postępowania upadłościowego jest wspólne dochodzenie roszczeń przez wszystkich wierzycieli dłużnika, którego reprezentuje syndyk wyznaczony przez sąd upadłościowy. Jednym ze skutków wszczęcia procedury upadłościowej jest wstrzymanie egzekucji komorniczych wobec majątku dłużnika.

Celem postępowania upadłościowego jest uzyskanie możliwie największego stopnia zaspokojenia wierzycieli, przy jednoczesnym oddłużeniu niewypłacalnego konsumenta czy przedsiębiorcy.

Upadłość konsumencka – szansa na nowy początek

Ustawa prawo upadłościowe przewiduje dwa tryby oddłużania osób będących konsumentami. Pierwszym z nich jest procedura upadłościowa prowadzona wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Postępowanie to jest przeznaczone dla osób nieposiadających majątku, osób, których majątek jest nieznacznych rozmiarów lub gdy nadaje się on do szybkiej likwidacji. Efektem tego postępowania jest umorzenie całości lub części zobowiązań dłużnika bądź też ustalenie planu spłat zobowiązań dłużnika.

Z kolei drugą procedurą jest nowo wprowadzone postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, również zwane postępowaniem o zawarcie układu konsumenckiego. Niniejsze postępowanie jest przewidziane dla konsumentów, których możliwości zarobkowe oraz ich sytuacja zawodowa wskazują na zdolność do pokrycia kosztów postępowania o zawarcie układu oraz możliwość zawarcia i wykonania układu z wierzycielami w przyszłości. Postępowanie to prowadzi do zawarcia układu przez dłużnika z jego wierzycielami, określającego sposób, czas i stopień zaspokojenia wierzycieli, pozwalając dłużnikowi na zachowanie jego dotychczasowego majątku.

Upadłość przedsiębiorcy

W niniejszym postępowaniu zarząd nad majątkiem niewypłacalnego przedsiębiorcy w całości przejmuje syndyk wyznaczony przez sąd upadłościowy. Jego głównym zadaniem jest spieniężenie wszystkich aktywów dłużnika i przeznaczenie w ten sposób uzyskanych środków na zaspokojenie jego wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Likwidacją majątku oraz podziałem sum uzyskanych z likwidacji zajmuje się syndyk nadzorowany przez sędziego-komisarza. Na upadłym ciąży obowiązek rzetelnej współpracy z syndykiem co do określenia składników jego majątku oraz wydania wszelkiej dokumentacji dotyczącej jego działalności gospodarczej.

Nasza kancelaria oferuje szeroki zakres usług w zakresie prawa upadłościowego. Zajmujemy się analizą kondycji finansowej przedsiębiorcy, przygotowujemy plan działania pozwalający przedsiębiorcy będącym osobą prawną zapewnić ochronę członkom jego zarządu przed odpowiedzialnością za długi spółki, w tym przed odpowiedzialnością karną. Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości, pomagamy w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku. Opracowujemy wnioski o przygotowaną likwidację tzw. pre-pack. Zapewniamy reprezentację dłużnika zarówno w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości jak i w trakcie samego postępowania upadłościowego. Sporządzamy wszelkie niezbędne pisma procesowego w toku postępowania, reprezentujemy naszego klienta w kontaktach z syndykiem jak i w trakcie rozpraw sądowych. Czuwamy nad poprawnym przebiegiem procesu likwidacji majątku dłużnika. Reprezentujemy wierzycieli w toku postępowania upadłościowego dłużnika, w tym sporządzamy zgłoszenie wierzytelności, sprzeciw do listy wierzytelności oraz inne pisma procesowe.

restrukturyzacja zobowiązań Gliwice