Układ jest ogólnym porozumieniem dłużnika z jego wierzycielami, mocą którego na nowo zostają ukształtowane terminy i zasady realizacji obowiązków płatniczych dłużnika. Prawo restrukturyzacyjne reguluje sposób zawierania takiego układu, określa jego skutki oraz warunki, od których zależy rozpoczęcie obowiązywania postanowień.

Od czego zależy układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Co istotne, Prawo restrukturyzacyjne przesądza, iż wszelkie obciążające dłużnika wierzytelności powstałe przed otwarciem postępowania (za wyjątkiem wymienionych w przepisach ustawy) są z objęte układem. Skutek w postaci objęcia układem danej wierzytelności powstaje z mocy prawa.

Można wyróżnić następujące zdarzenia mające wpływ na kształt, warunki oraz wykonanie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym:

  • otwarcie postępowania (objęcie układem określonego kręgu wierzytelności),
  • przedstawienie propozycji układowych – warunków realizacji układu,
  • głosowanie nad układem,
  • zatwierdzenie układu.

Propozycje układowe to dokument, który określa nowe warunki spłaty zobowiązań dłużnika.  W przypadku przyjęcia i zatwierdzenia układu propozycje układowe decydują o tym, w jaki sposób dłużnik będzie realizował zobowiązania objęte układem. Propozycje mogą przewidywać w szczególności: umorzenie części zobowiązań, zmianę terminów realizacji zobowiązań, karencję w wykonaniu zobowiązań.

Od kogo zależy przyjęcie układu?

To wierzyciele poprzez udział w głosowaniu decydują o przyjęciu bądź nieprzyjęciu układu. Do jego przyjęcia niezbędne jest uzyskanie odpowiedniej większości głosów wierzycieli zarówno ilościowej, jak i kapitałowej.

Układ nabiera mocy (wchodzi w życie) po jego zatwierdzeniu przez Sąd restrukturyzacyjny. Zatwierdzenie układu jest równoznaczne z utratą mocy przez dotychczas wydane tytuły wykonawcze dotyczące wierzytelności objętych układem.

CategoryAktualności
Jacek Pietrzela - Kancelaria, logo