prawo restrukturyzacyjne Gliwice

WSTĘP

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie aktualnym oraz przyszłym stronom postępowania restrukturyzacyjnego, w szczególności postępowania o zatwierdzenie układu, diametralnych zmian w procedurze restrukturyzacji polegającej przede wszystkim na przeniesieniu jej w obszar cyfrowy – digitalizacji i w konsekwencji rezygnacji, przynajmniej w teorii, z dotychczasowej, papierowej formy wymiany informacji pomiędzy Dłużnikiem, Sądem, Wierzycielami oraz Nadzorcą układu, a także innymi podmiotami restrukturyzacji. Szeroko pojęte zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym dokonane na mocy nowelizacji przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne, obowiązujących od dnia 1 grudnia 2021 roku, umożliwiły m.in. przesłanie nadzorcy układu przez wierzycieli kart do głosowania za pomocą systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych, tj. z pominięciem poczty tradycyjnej, a także wymusiły sporządzenie protokołu zgromadzenia wierzycieli w formie audiowizualnej albo w formie zapisu jedynie dźwięku. Poniżej zaprezentowano krótką instrukcję dla osób zainteresowanych przebiegiem nowego procesu restrukturyzacji, ze szczególnym naciskiem na przebieg postępowania o zatwierdzenie układu, wraz z oceną dokonanych zmian.

ZGROMADZENIE WIERZYCIELI

Z uwagi na okoliczność, iż aktualnie trwają prace nad rozwinięciem funkcjonalności „Zgromadzenie wierzycieli”, a wdrożenie pełnej funkcjonalności modułu Krajowego Rejestru Zadłużonych – Portalu Rejestrów Sądowych (https://prs.ms.gov.pl) związanego z obsługą Zgromadzenia wierzycieli oczekuje się w ramach pilnych prac rozwojowych, w systemie
KRZ brak jest obecnie funkcjonalności w postaci utworzenia zgromadzenia wierzycieli, a także pulpitu „Zgromadzenie wierzycieli”. W konsekwencji nadzorca układu nie posiada aktualnie możliwości zarejestrowania wierzycieli, dodania uchwały, utworzenia protokołu czy odroczenia zgromadzenia przy pomocy wspomnianego widoku pulpitu „Zgromadzenie wierzycieli”. Obecna funkcjonalność systemu KRZ na środowisku testowym umożliwia nadzorcy układu utworzenie jedynie danych wierzycieli, grup wierzycieli, spisu wierzycieli, spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych poprzez zakładkę „Wierzytelności” 1 .

KARTY DO GŁOSOWANIA

Odnosząc się kolejno do sposobu przedstawienia wierzycielom kart do głosowania, art. 212 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne normuje, iż Wierzyciele oddają głos za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w którym nadzorca układu zamieszcza kartę do głosowania. Należy jednak wskazać, iż z uwagi jednak na obecny brak funkcjonalności systemu KRZ umożliwiającej nadzorcy układu przesłanie wierzycielom kart do głosowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Dostarczenie karty do głosowania wierzycielowi wraz z propozycjami układowymi może nastąpić aktualnie jedynie za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji papierowej wygenerowanej poza systemem,
zatem w sposób tradycyjny obowiązujący przed nowelizacją. Wierzyciele, którzy otrzymali od nadzorcy układu karty do głosowania w formie pisemnej w celu oddania głosu i złożenia kart do głosowania do akt sprawy powinni je następnie wysłać w systemie KRZ przy użyciu formularza „Pismo inne” i dołączyć do tego pisma kartę do głosowania jako załącznik. Natomiast karty do głosowania wierzycieli oddających głos na zgromadzeniu wierzycieli poprzez osobiste przedłożenie nadzorcy układu pisemnej karty do głosowania,

1 Stan odnoszący się do postepowań wszczętych przed przybliżoną datą graniczną 1 marca 2022 roku

powinny zostać następnie załączone przez nadzorcę do układu do akt sprawy w postaci skanu przy użyciu przycisku „dodaj dokument w postaci pliku”. Wspomniany znowelizowany art. 212 ust. 2 jest zatem obecnie przepisem częściowo martwym, gdyż pomimo wejścia w życie ponad 5 miesięcy temu, tj. w dniu 1 grudnia 2021 roku, system KRZ pozbawiony jest opcji przesłania wierzycielowi karty do głosowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Odnosząc się natomiast do obowiązku sporządzenia i zamieszenia przez nadzorcę układu kart do głosowania w systemie teleinformatycznym przed przesłaniem ich do wierzycieli, nadzorca układu powinien wykorzystać istniejące w systemie funkcjonalności pozwalające na wygenerowanie karty do głosowania. System umożliwia bowiem załączenie do akt sprawy plików, cyfrowego odwzorowania wytworzonych pism i dokumentów, korespondencji, w tym kart do głosowania przeznaczonych dla wierzycieli przy użyciu przycisku „dodaj dokument w postaci pliku”. W tym celu nadzorca układu powinien sporządzoną przez siebie kartę do głosowania zamieścić przy użyciu wspomnianego
przycisku „dodaj dokument w postaci pliku”, która jednak, jak nadmieniono powyżej, nie zostanie wysłana do wierzycieli, gdyż system informatyczny nie jest obecnie wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą dokonanie przedmiotowej czynności przez nadzorcę układu. Nadzorca układu powinien zatem przesłać wierzycielom karty do głosowania w sposób obowiązujący sprzed nowelizacji, która weszła w życie 1 grudnia 2021 roku, tj. w sposób tradycyjny, w formie papierowej.

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WIERZYCIELI

Odnosząc się do protokołu Zgromadzenia wierzycieli uregulowanego w art. 212 ust. 5 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, z zgodnie z którym: Z przebiegu zgromadzenia wierzycieli sporządza się protokół, utrwalając przebieg zgromadzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, pod kierunkiem nadzorcy układu. W przypadku zwołania zgromadzenia wierzycieli, protokół z przebiegu zgromadzenia sporządzany pod kierownictwem nadzorcy układu może zostać utrwalony jedynie za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, gdyż w systemie KRZ brak jest obecnie funkcjonalności umożliwiającej nadzorcy układu sporządzenie protokołu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługujące postępowanie sądowe. Protokół powinien zostać zatem utworzony poza systemem i dołączony do akt postępowania za pomocą funkcjonalności „dodaj dokument w postaci pliku”. Oczekuje się obecnie wdrożenia do systemu funkcjonalności umożliwiającej zbieranie kart do głosowania oraz tworzenie spisu obecności i oznaczanie ważności głosów, gdyż po przejściu do obsługi zgłoszeń na tę chwilę system teleinformatyczny nie reaguje na czynność „Wprowadź głos z karty”. Należy wskazać zatem, iż na 21 marca 2022 roku wspomniany art. 212 ust. 5 jest przepisem częściowo martwym jak wspomniany powyżej art. 212 ust. 2 pr. restr., gdyż pomimo wejścia w życie ponad 5 miesięcy temu, tj. w dniu 1 grudnia 2021 roku, brak jest funkcjonalności umożliwiającej sporządzenie protokołu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

OBWIESZCZENIE O ZGROMADZENIU WIERZYCIELI
Obwieszczenie o zwołaniu Zgromadzenia wierzycieli dokonuje nadzorca układu samodzielnie na skutek wydania zarządzenia przy użyciu formularza 17005ZA – „zarządzenie o obwieszczeniu o ustaleniu dnia układowego”, którego proponowaną przez system treść należy samodzielnie zmodyfikować.

Modyfikacji podlegają zarówno zarządzenie oraz projekt obwieszczenia. Edycję zarządzenia dokonuje się poprzez odznaczenie w panelu bocznym zbędnych elementów treści
obwieszczenia, następnie za pomocą przycisku „Podgląd/Edycja” w podglądzie dokumentu należy wpisać stosowną treść, a następnie zatwierdzić ją przy użyciu przycisku „zmień
dokument”. Treść modyfikowanego zarządzenia jest widoczna poprzez podgląd zarządzenia oraz dokumentów wykonawczych, których treść uprzednio została edytowana. Każdy edytowany dokument wymaga podpisania, a następnie wykonania (system dokona automatycznie obwieszczenia o treści zmodyfikowanej przez nadzorcę układu). Obwieszczenie jest prezentowane w portalu publicznym w ramach kategorii postępowanie restrukturyzacyjne – dzień układowy. W celu dokonania zmiany w aktach elektronicznych albo w Portalu Publicznym (Rejestr, Tablica ogłoszeń) w trybie administracyjnym konieczne jest wydanie zarządzenia przez sędziego prowadzącego dane postępowanie albo doradcę restrukturyzacyjnego prowadzącego postępowanie o następującej treści: „Zarządzenie 1. Zwrócić się do Administratora Systemu o dokonanie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe zmiany polegającej na tym, że /… tu należy dokładnie opisać zmianę, która ma być wprowadzona z zaznaczeniem zakresu zmiany oraz wskazaniem gdzie ma być dokonana (w aktach, na Tablicy Ogłoszeń, w Rejestrze)…/. 2. Punkt 1 zarządzenie wykonać/został wykonany poprzez zamieszczenie jego treści w systemie teleinformatycznym za pomocą funkcjonalności „Zgłoś błąd”. 3. Odpowiedź uzyskaną z Centrum Wsparcia KRZ załączyć do akt.” Jeżeli doradca restrukturyzacyjny nie ma możliwości wydania takiego zarządzenia w aktach postępowania o zatwierdzenie układu to takie zarządzenie należy wydać pisemnie, opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz skan tego zarządzenia załączyć do zgłoszenia poprzez funkcjonalność „Zgłoś błąd”.

ZAKOŃCZENIE

Podsumowując zmiany w procedurze restrukturyzacji, w tym w postępowaniu o zatwierdzenie układu, dokonane na podstawie nowelizacji przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne, obowiązującej od 1 grudnia 2021 roku, należy wskazać, iż przewidziane przez zmienioną ustawę mechanizmy i wymogi nie znalazły swojego odzwierciedlenia w możliwościach systemu pod nazwą Krajowy Rejestr Zadłużonych. Przedmiotowy portal, w szczególności w początkowej fazie, pozbawiony był i w dalszym ciągu jest niezbędnych funkcjonalności, które powinny zostać dopracowane, gdyż w obecnej chwili stanowi on jedynie wersję demonstracyjną, która musi być stale uzupełniana, w szczególności przez Dłużnika i nadzorcę układu, poprzez sięganie do rozwiązań obowiązujących przed nowelizacją, co jest przecież wbrew zamiarowi ustawodawcy.

CategoryAktualności
Jacek Pietrzela - Kancelaria, logo